Gedragscode/ Vertrouwenspunten

GAE wil aan vooral de minderjarige leden/leerlingen een veilige omgeving bieden waarin zij zich het zweefvliegen eigen kunnen maken en beoefenen. Daarnaast willen we gezamenlijk werken aan ook een prettig klimaat voor alle leden.  Tevens zijn heldere omgangsregels vereist d.w.z. voor onze leden geldt dat hij/zij:

 

  1. Moet zorgen voor een omgeving waarbinnen mensen zich veilig en gerespecteerd voelen.
  2. Onthoudt zich ervan mensen te bejegenen op een wijze die hem/haar in zijn waardigheid aantast.
  3. Dringt niet verder door in het privéleven van mensen anders dan functioneel noodzakelijk.
  4. Onthoudt zich van elke vorm van (seksuele) benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige leden.
  5. Mag mensen niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als onprettig of indringend ervaren zal worden.
  6. Zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals kleedkamer of hotelkamer.
  7. Heeft de plicht andere leden naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en grensoverschrijdend gedrag en zal er toezien dat de gedragscode door iedereen wordt nageleefd.
  8. Meldt gesignaleerd gedrag dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag is men verplicht hiervan melding te maken bij de GAE Vertrouwenspersoon.
  9. Krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel is het ieders verantwoordelijkheid in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig in contact te treden met de vertrouwenspersoon.

 

GAE is gehouden aan de gedragscodes van het  NOC*NSF door onze band met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). Voorbeelden m.b.t. gedragscodes en (ludieke) animaties zijn de vinden op de KNVvL-site.

 

Het NOC*NSF heeft met de (sport)bonden het Centrum Veilige Sport opgezet. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden.

 

Zit je ergens mee?  Bel het Vertrouwenspunt Sport (0900 – 202 55 90 gebruikelijke belkosten) of kijk op het Centrum Veilige Sport Nederland